Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

 • Yeni bir Gündem İnşa Etmek

  Bu seçkide yer alan metinler karma niteliğe sahipler –kitap, mimari söylemi halihazırda etkilemiş olan yazıların yanı sıra geriye dönüp bakıldığında bugünkü güncel durum üzerinde belirleyici olduğu ya da bugünü öngördüğü görülebilecek metinlerden oluşuyor. Bununla birlikte bu metinlerin şimdiki anı değerlendirmeye dair önemli katkılar sağlayacağına ve gelecekteki mimarlık düşünce ve pratikleri için bir temel oluşturacağına inanıyoruz.

 • Eskimeyen Filmler / Timeless Movies

  Geçmişle günümüz arasında bir iletişim zemini oluşturmak amacıyla kurguladığımız Eskimeyen Filmler etkinliğini tamamlayıcı olarak düşündüğümüz kitap, geçmişe yönelik bir hafızayı tesis ederken günümüzden geçmişi nasıl yorumlayabiliriz, geçmişle kurduğumuz ilişkiyi nostaljinin ötesine nasıl taşıyabiliriz gibi sorulara 21 film üzerinden yanıt arıyor.

 • Filistin'i Bölüşmek

  Filistin coğrafyasına dair bilinenler hayli sınırlı olduğu gibi, Filistin ve Siyonizm sorunu da halen büyük oranda klişeler üzerinden ele alınmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu durumun Türkiye özelinde en temel nedeni, meseleyi ihata etmeyi engelleyen katı ideolojik okumalarla yetinmek ve dil engelinin yol açtığı ‘kaynaklara erişim’ sorunudur.

 • Tarihe Kayıtlar

  Kitaplar vardır; siz onu planlamazsınız; aksine, zamanın ruhu ve gereklilikleri ile gelir, o sizin gündeminize oturur. Konjonktür belli, sorular verilidir. O ihtiyaç öylesine acil bir şekilde önünüze gelir ki, kendi doğasını size kabul ettirir. Onu geciktiremezsiniz; çünkü o size gelmiştir. Onu geciktiremezsiniz, çünkü zamanın ruhuyla birlikte gelmiştir ve onu o ruhtan ayırmaya kalktığınızda ya siz zamandan koparsınız ya da zaman sizden. Gereğini yapmak bir tercih meselesi değil, zihnî ya da ahlaki bir sorumluluktur. Tarihe Kayıtlar böyle bir sorumluluğun ürünüdür.

 • Asimilasyondan Tanınmaya

  Dünyada da azınlıklar konusu eski sorunların yanına yeni sorunları da ekleyerek yeniden kendisini göstermekte ve gündemdeki yerini pekiştirmektedir. Bu çalışmanın ilgilenen herkese faydalı olmasını ve azınlıklar konusunda gelişen duyarlılığa bir nebze katkı sağlamasını umuyoruz.

 • İletişim ve Televizyon Teorileri

  İletişim ve televizyon teorilerinin esas kabul ettikleri ontolojik kabullere göre sınıflandırılıp karşılaştırılacağı bu incelemede, söz konusu teorilerin güç iddialarından çok zayıf yanlarının ortaya çıkartılmasına çalışılarak, bu alanda yapılacak olan tartışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 • Sosyal Bilimde Yöntem

  Sosyal bilim, doğa bilimi gibi “doğruya giden konforlu bir yol” sunamaz. Yöntemlerimiz ne kadar iyi seçilmiş olursa olsun, düşünme tarzlarımız bizi yine de yarı yolda bırakabilir. Bilgi yanılabilir, yani kendi nesnesi hakkında hatalı olması mümkündür. Fikirlerimizin doğruluğu ya da uygunluğu pratik bir konudur ve bunu geliştirmeye çalışabiliriz.

 • Siyasal Üzerine Konuşmalar

  Siyasal Üzerine Konuşmalar aklı fikri her iki âleme de açık olan düşünürleri hesaba katan ve bu ülkenin meselelerini siyaset düşüncesinin bazı esaslı yorum gelenekleriyle buluşturabilmeyi arzulayanların emeğiyle ortaya çıktı. Kitap son asrın belli başlı bazı siyaset düşünürleri üzerine sunum ve tartışmalardan oluşuyor.

 • Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme

  Sömürgeciliğin çoktan geride bırakıldığı ve herkese ‘katılım’ ve ‘kendini ifade’ imkânı sunulduğuna inanılan küreselleşme çağında, İslam dünyası, âdeta kendisi dışında herkesin onun adına konuştuğu bir nesneye dönüştürülmüştür. Müslümanların, özne olarak, yaşadıkları sorunları, önceliklerini ve beklentilerini ifade etmeleri, onlar açısından hem bir hak hem de sorumluluk teşkil etmektedir. Bu kitap böyle bir kaygının neticesinde kaleme alınmıştır.

 • Gülme Teorileri

  Filozofların gülme konusuna ilgileri akıl ve dil konularına nispetle "gülünç düzeyde" az olmuştur. Gülme konusunun bu denli ihmal edilmesinin sebeplerinden biri kuşkusuz, bu alanda yeterince tartışma ve inceleme geleneğinin baştan beri olmayışıdır.

 • Bilinç

  Bilinci incelemek kendimize dair derin bir gizemi incelemektir. Kendi varlığımızın doğasını araştırmaktır. Fakat bu varlık, fiziğin veya diğer bilimlerin ele aldığı türden bir varlık değildir, çünkü bu bilimler atomların, galaksilerin, denizlerin, hücrelerin, uzay ve zamanın ve diğer şeylerin nesnel varlığını inceler. Bilinci incelemek ise kişisel varlığımızın temel doğasını, öznel varlığımızı, öznel deneyimler dizisi olarak yaşamımızı incelemektir.

 • Jeopolitik ve Jeokültür

  Gelecekte “yaşanabilir” bir dünya kurabilmek, geçmişte kurulmuş “yaşanabilir” dünyaları tanımakla mümkündür. Tarihsel bir dünya-sistem olan kapitalist dünya-ekonomi kaçınılmaz “son”una yaklaşmaktadır ve müstakbel “iyi” sistemler üzerinde kafa yormak hepimizin sorumluluğudur!...

 • Yahudiler ve Modern Kapitalizm

  16.-20. yüzyıllar arasında kapitalizmin gelişim seyrini büyük bir titizlikle ele alan "Yahudiler ve Modern Kapitalizm" ilk baskısı 1911’de yaptı. Modern kapitalizmin iç dinamikleri ve bunların Yahudi tüccar, borsacı ve sermayedarlarla ilintisi hakkında özgün bir tez sunan ve bu tezi tarihî belgeler ve iktisadî olgulara dayandıran Werner Sombart’ın başyapıtı ilginize sunulur…

 • Yoksulluğu Bölüşmek

  Yoksulluğu Bölüşmek göç, şehir ve toplumsal cinsiyet tartışmalarına bilinen ama unutulmaya terk edilen bir toplumsal hayat dünyasının içinden bakmaya çalışıyor. Uzun dönemli bir saha çalışmasının sonuçlarını berrak ve açık bir tartışmayla ilgilerinin dikkatine sunuyor. -

 • Alafranga Halleri

  Alafranga Halleri’nde Fatma Tunç Yaşar, on dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başında yayımlanmış Osmanlı âdâb-ı muâşeret kitaplarının bağlamını, muhtevasını ve gündemini, geç dönem Osmanlı sosyo-politik ve kültürel atmosferi çerçevesinde analiz ediyor.

 • Stratejik Liderlik

  Strateji, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir üstünlük arayışıdır. Masa başındaki bir plandan çok, iyi düşünülen fakat “üç kere iyi” uygulanmaya çalışılan bir süreç. Bu sürecin can damarı, rakibin aklını okumaya çalışmaktır!

 • Beynimizle Ne Yapmalıyız?

  Malabou, küçük hacmine rağmen zengin bir içeriğe sahip olan Beynimizle Ne Yapmalıyız? adlı bu eserde, plastikiyet kavramını temel alarak nörobilimsel çalışmaların Hegelci bir okumasını yapıyor.

 • Dünya Tarihinde Afrika

  Tarihöncesinden Günümüze Dünya Tarihinde Afrika, Afrika tarih yazıcılığındaki yeni yaklaşım ve yöntemleri göz önünde bulundurarak kıtanın farklı coğrafi bölgelerinin antik dönemden günümüze kadar –tarih boyunca– nasıl bir seyir izlediğini anlatıyor.

Yeni Çıkanlar

Tarihe Kayıtlar
Ahmet Davutoğlu

Tarihin arkasından koşulmaz, içinde koşulur; tarihin içinde hakkını vererek koşanlar, tarihin de önüne geçerler ve onu şekillendirirler.

Filistin'i Bölüşmek
Avi Shlaim

Shlaim’in merak uyandıran anlatımı, yalnızca birkaç kişinin aşina olduğu modern İsrail tarihininin tamamını, en hafif ifadesiyle, gözler önüne seriyor. . . . Bu titiz araştırma, Filistin’in trajik tarihini anlamak isteyen herkes için vazgeçilmez bir kitap.