Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

 • Medeniyetler ve Şehirler

  Şehirlerin kaderi, tarihî akış içinde ait oldukları medeniyetlerin kaderi ile özdeştir. Bu bağlamda medeniyetler ile şehirler arasındaki ilişkiyi ele alan kitabın temel kavramı eksen şehirlerdir. Ahmet Davutoğlu'nun gözünden Medeniyetler ve Şehirler...

 • İslâm Bilim Tarihi

  Bu kitap, İslâm Medeniyetinde ilk bilimsel çalışmalardan 15. asrın ortalarına kadar yapılan etütler üzerine bütünlüklü bir röportajlar dizisi olarak konu hakkında uzmanlık bilgisi olmayan okurları da düşünerek hazırlandı. Bu medeniyette gerçekleşen bilimsel etkinliklerin aslî yönlerine ilişkin senteze dayalı genel bir çerçeve sunan bu kitap aynı zamanda bu alanda son elli yıl içinde yapılan araştırmaların bir özetini veriyor.

 • Zurasudan: Bilgeliğin Keşfi

  Yeryüzünün terk edilmiş, unutulmuş bir bölgesinde tüm imkânlardan mahrum, zayıf ve güçsüz bir toplumun, hâlen devam eden bir iç savaşta, güç ve silah kullanmadan zafer kazanabilmesinin nasıl mümkün olacağını yazarın keşfiyle bütünleyen kitap, şiddete karşı hoşgörü ve aklın galibiyetinin gerçek hikâyesi.

 • Müzik ve Kimlik

  Müziğin toplumu birleştirici ve dönüştürücü rolünün tarihsel bir perspektif içinde ele alındığı bu kitap, ana metin dışında, Türk, Süryani, Ermeni, Rum, Keldani, Kürt ve Yahudi müziğiyle ilgili yirmi üç söyleşiyi ihtiva ediyor. Çalışma, kendi müziklerini yine bizzat kendileri muhakeme eden her bir ismin değerli katkılarıyla meseleye etraflı bir bakış sunuyor.

 • Yönetsel Yetkinlikler ve Etkin Yönetim

  Bu kitap, Mahmut Demirkan’ın kendi yönetim deneyim ve tecrübelerinin ürünüdür. Yazar, yönetim fonksiyonunun anahtar konu ve kavramlarını, yönetim süreçlerinde yaşanmakta olan temel sorunları ve çözüm önerilerini, teorik çerçeveden de uzaklaşmadan kısa ve özlü bir biçimde açıklamaya çalışıyor.

 • Sinematografik Masal

  Sinematografik Masal modern sinema tarihinin izlerini sürüyor. Jacques Rancière’in bu yoğun ve çetin kitabı, olağanüstü bir kapsam ve analiz ile sinema aşkını defaten ortaya koyan lirizmle buluşturan nadir çalışmalardan biri.

 • İnternet Üzerine

  Sanal Aklın Eleştirisi mahiyetinde yazılmış bu eserde internetin epistemolojik, ontolojik ve aksiyolojik düzeyde fenomenolojik bir eleştirisi yapılmaktadır. Her gün meşgul olduğumuz bir teknolojiye dair bu kısa felsefî eleştiri önemli bir açığı doldurmaktadır.

 • Aklıkarışıklar İçin Kılavuz

  Modernizm her şeyden önce Aklın iş görme ve idare etme ilkelerini operasyona tâbi tuttu. Bizi taşıdığı son istasyonda Aklın karışıklığı, tıkanıklığı ve dalaleti kaderimiz oldu. Bu Kılavuz saplanıp kalınan labirentten çıkmak isteyen ve Akla güvenen Aklıkarışıklar’a sesleniyor, şu vaazla: Yolun başındayım, hepinizi bekliyorum.

 • Kayıp Umudun İzinde: Andrey Tarkovski Sineması

  İranlı filozof Bâbek Ahmedî, “Sinema oldukça karmaşık ve engin bir tür şairliktir” diyen Tarkovski’nin dünyasını çok daha özel ve derin boyutlarıyla incelerken, okuru da bu yolculukta yeni kapılar, anlamlar ve hakikatler aralamaya davet ediyor.

 • İslâm Metafiziğine Prolegomena

  İslâm metafiziğinin tabiatıyla ilgili temel tezlerin yorumunu sistemli bir şekilde sunan elinizdeki kitap, Eğitim ve Bilgi Yapıları, Varlık Felsefesi, Mutluluk ve Trajedinin Anlamları, Nefs ve Zihin Kategorileri, İbadet, Gerçekliğin Nihaî Doğası ve diğer ilgili konularda ufuk açıcı girişler/önsözler mahiyetindedir.

 • Tarih-i Bosna

  Bu kitap, Novili Ömer Efendi’nin Târîh-i Bosna adlı yazma eserinin çeviriyazısını ve eser, müellifi ve dönemin Bosna eyaleti hakkında bir girişi ihtiva ediyor. 1736-1739 arası yılları kapsayan yazma eser, Habsburg kuvvetlerinin Bosna eyaletine yönelik saldırılarını, Osmanlı valisi Hekimoğlu Ali Paşa’nın Bosna halkıyla birlikte bu saldırıları bertaraf etme mücadelesini ve buna bağlı olarak Avusturya topraklarına yapılan akınları anlatıyor. 1743’te Fransızcaya, 1789’da Almancaya, 1830’da İngilizceye çevrilen eserin tam metni Türk okurla ilk defa buluşuyor.

 • Karanlıkta Işığı Yakalamak

  Uluçay’ın filmleri kurmacadır, kurgusaldır; ancak filmlerde kurulan kurmaca dünya bir yanıyla da yaşamın içindeki gerçek değerleri, kaybolan masumiyet anlarını ortaya çıkarır. Onun dünyaya bakışına yansıyan naif, çocuksu ve masum yan, sinemasına da sirayet eder.

 • Yöneticilik Dersleri

  Yöneticilik ile ilgili şimdiye kadar bir şey okumadıysanız, bu kitap iyi bir başlangıç için birebir. Yok eğer çok şey okuduysanız, bu kitap ile yeni bir başlangıç yapma zamanıdır. Buyurgan olmadan yol gösteren ve roman tadını ihtiva eden bir kitaptır Yöneticilik Dersleri. 8 ŞUBATTA KİTAPÇILARDA...

 • İstanbul Balık Kültürü

  Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür derdi eskiler. Doğrudur. Ama bazen şaşırtıcı unutulmuşluklara şahit oluyoruz; Kandilli’deki Edip Efendi Yalısı’nın yarım yüzyıl önceki mukimi Asaf Muammer gibi… Kendisi romancı, hikâyeci, ressam, gazeteci, siyasetçi… Ve İstanbul’a dair dikkat çekici hassasiyetlere sahip usta bir balıkçı. Bu kitap, hem bu unutulmuşluk perdesini bir parça olsun aralamak hem de İstanbul balık kültürüne katkıda bulunmak maksadıyla Asaf Muammer Bey’in kaleme aldığı bazı yazıları ve kendisiyle yapılan röportajları bir araya getirmektedir.

Yeni Çıkanlar

Medeniyetler ve Şehirler
Ahmet Davutoğlu

Şehirlerin kaderi, tarihî akış içinde ait oldukları medeniyetlerin kaderi ile özdeştir. Bu bağlamda medeniyetler ile şehirler arasındaki ilişkiyi ele alan kitabın temel kavramı eksen şehirlerdir.
Ahmet Davutoğlu'nun gözlerinden Şehirler ve Medeniyetler...

Sinematografik Masal
Jacques Rancière

Sinematografik Masal modern sinema tarihinin izlerini sürüyor. Jacques Rancière’in bu yoğun ve çetin kitabı, olağanüstü bir kapsam ve analiz ile sinema aşkını defaten ortaya koyan lirizmle buluşturan nadir çalışmalardan biri.