Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

W. Montgomery Watt

W. Mont­go­mery Watt (1909-2006), 20. yüzyılda Ba­tı’da İs­lam hak­kın­da ya­zan önde gelen or­yan­ta­list­ler­dendir. Ka­dim fel­se­fe ve Arap­ça ders­le­ri ver­miş; İs­lam ta­ri­hi, fel­se­fe­si, si­ya­si dü­şün­ce­si ve Müs­lü­man-Hıris­ti­yan iliş­ki­le­ri üze­ri­ne çok sa­yı­da ça­lış­ma ya­yın­la­mış­tır. Hz. Mu­ham­med hak­kın­da yaz­dı­ğı bi­yog­ra­fi ma­hi­ye­tin­de­ki Mu­ham­mad at Mec­ca (1953) ve Mu­ham­mad at Me­di­na (1956) ad­lı eser­le­ri sahasının kla­sik­le­ri ara­sın­da­dır. Ya­yın­la­dı­ğı­mız bu ki­ta­bın­dan baş­ka eser­le­rin­den bir­ço­ğu Türk­çe­ye çev­ril­miş­tir.

Kitapları