Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası

  • Yeni Baskısı Hazırlanıyor

Me­ars­hei­mer ve Walt, ya­yın­lan­dı­ğı an­dan iti­ba­ren şid­det­li eleş­ti­ri­ler ve güç­lü öv­gü­ler al­mış olan bu ça­lış­ma­la­rın­da, ABD’nin  özel­lik­le Or­ta Do­ğu’ya yö­ne­lik dış po­li­ti­ka­sı üze­rin­de İs­ra­il Lo­bi­si’nin oy­na­dı­ğı be­lir­le­yi­ci ro­lü de­rin­lik­li bir şe­kil­de ele alı­yorlar. ABD’nin İs­ra­il’e ver­di­ği mu­az­zam mad­di ve dip­lo­ma­tik des­te­ğin, sa­de­ce stra­te­jik ve ah­la­ki ge­rek­çe­ler­le açık­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı id­di­a eden ya­zar­lar, Lo­bi’nin gev­şek bi­rey­sel ve ör­güt­sel gay­ret­le­ri so­nu­cun­da, ABD dış po­li­ti­ka­sı­nın İs­ra­il-yan­lı­sı bir yö­rün­ge­ye otur­du­ğu­nu tes­pit edi­yorlar. Me­ars­hei­mer ve Walt, Lo­bi’nin ABD’nin –Irak, İran, Su­ri­ye, Lüb­nan ve İs­ra­il-Fi­lis­tin ça­tış­ma­sı gi­bi– Or­ta Do­ğu me­se­le­le­rin­de ABD’nin uzun-dö­nem­li ta­vır alış­la­rı­nı et­ki­le­di­ği­ni ve uzun va­de­de ABD’nin ulu­sal çı­kar­la­rı­nı, müt­te­fik­le­riy­le iliş­ki­le­ri­ni, dün­ya ba­rı­şı­nı ve hat­ta, uğ­ru­na uğ­raş ver­dik­le­ri İs­ra­il’in gü­ven­li­ği­ni cid­di öl­çü­de teh­li­ke­ye sok­tu­ğu­nu id­di­a edi­yorlar.

“Me­ars­hei­mer ve Walt’ın -özel­lik­le de İs­ra­il’in ABD ile im­ti­yaz­lı iliş­ki­le­ri­ne da­ir- or­ta­ya attıkları stra­te­jik me­se­le­ler tartışma­ya de­ğer.”  Da­vid Rem­nick, The New Yor­ker

“Chi­ca­go Üni­ver­si­te­si’nden Me­ars­hei­mer ve Har­vard Üni­ver­si­te­si’nden Walt, bir ateş kasırgasının fi­ti­li­ni ateş­le­di­ler.”  Jay So­lo­mon, The Wall Stre­et Jo­ur­nal.com

“Sa­mu­el Hun­ting­ton’un Me­de­ni­yet­ler Çatışması ki­tabından be­ri, ye­ni dün­ya dü­ze­ni­ne ye­ni bir çer­çe­ve­ çiz­me­ye çalışan bu öl­çek­te bir tartışma gö­rül­me­di.”  Ste­fan Hal­per, Na­tio­nal In­te­rest.com

“Has­sas bir tartışmayı hak eden önem­li bir ki­tap.” Da­ni­el Levy, Ha’aretz

Bu kitabı satın al (Babil) Bu kitabı satın al (Kitapyurdu) Bu kitabı satın al (Idefix) Bu kitabı satın al (Pandora) Bu kitabı satın al (Hepsiburada) Bu kitabı satın al (Trendyol)

Diğer Kitapları (John J. Mearsheimer)

Diğer Kitapları (Hasan Kösebalaban)

Kitap Hakkında Yorum Yazın