Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

İsrail lobisi ve Amerikan dış politikası

Me­ars­hei­mer ve Walt'ın yayınlandığı andan itibaren tüm dünyada büyük yankılar uyandıran kitabı Türkçede

Dünya Bülteni/ Habeir Merkezi

Me­ars­hei­mer ve Walt, ya­yın­lan­dı­ğı an­dan iti­ba­ren şid­det­li eleş­ti­ri­ler ve güç­lü öv­gü­ler al­mış olan bu ça­lış­ma­la­rın­da, ABD'nin özel­lik­le Or­ta Do­ğu'ya yö­ne­lik dış po­li­ti­ka­sı üze­rin­de İs­ra­il Lo­bi­si'nin oy­na­dı­ğı be­lir­le­yi­ci ro­lü de­rin­lik­li bir şe­kil­de ele alı­yorlar.

 

Kaynak : www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=69321