Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

İzzetullah İzzeti

İzzetullah İzzeti 1936 yı¬lın¬da Hür¬re¬ma¬bad şeh¬rin¬de doğ¬du. Li¬sans ve Yük¬sek Li¬sans eği¬ti¬mi¬ni Tah¬ran Üni¬ver¬si¬te¬si’nde Si¬ya¬si Coğ¬raf¬ya Bö¬lü¬mü’nde ta¬mam¬la¬dık¬tan son¬ra 1969-1974 yıl¬la¬rı ara¬sın¬da as¬ke¬ri gö¬rev¬li ola¬rak bu¬lun¬du¬ğu Tür¬ki¬ye’de An¬ka¬ra Üni¬ver¬si¬te¬si Dil ve Ta¬rih-Coğ¬raf¬ya Fa¬kül¬te¬si’nde “Je¬opo¬li¬tik” ko¬nu¬sun¬da Dok¬to¬ra yap¬tı. Baş¬ta İran’ın As¬ke¬ri Coğ¬raf¬ya¬sı, İran’ın Eko¬no¬mik ve Si¬ya¬si Coğ¬raf¬ya¬sı, Kom¬şu Ül¬ke¬le¬rin As¬ke¬ri Coğ¬raf¬ya¬sı, Je¬opo¬li¬tik, Je¬os¬tra¬te¬ji, 21. Yüz¬yıl¬da Je¬opo¬li¬tik ve İs¬lam Ül¬ke¬le¬ri¬nin Je¬opo¬li¬ti¬ği ol¬mak üze¬re 11 ki¬tap ka¬le¬me al¬mış bu¬lu¬nan ya¬za¬rın eser¬le¬ri İn¬gi¬liz¬ce, Arap¬ça, Rus¬ça, Fran¬sız¬ca ve İs¬pan¬yol¬ca gi¬bi çe¬şit¬li dil¬le¬re çev¬ril¬miş bu¬lun¬mak¬ta¬dır. Je¬opo¬li¬tik ve gü¬ven¬lik ala¬nın¬da ulu¬sal öl¬çek¬li se¬kiz pro¬je¬nin yö¬ne¬ti¬ci¬li¬ği¬ni yap¬mış olan ya¬zar ha¬len baş¬ta Dı¬şiş¬le¬ri ve İçiş¬le¬ri ol¬mak üze¬re çe¬şit¬li ba¬kan¬lık¬lar¬da da¬nış¬man ola¬rak gö¬rev yap¬mak¬ta ve Tah¬ran Üni¬ver¬si¬te¬si, Ter¬bi¬yet-i Mü¬der¬ris Üni¬ver¬si¬te¬si, Dı¬şiş¬le¬ri Ba¬kan¬lı¬ğı Ens¬ti¬tü¬sü ve As¬ke¬ri Aka¬de¬mi’de öğ¬re¬tim gö¬rev¬li¬si ola¬rak ça¬lış¬mak¬ta¬dır.

Kitapları