Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Pierre Cachia

Pi­er­re Cac­hi­a, Co­lum­bi­a Üni­ver­si­te­si Or­ta­do­ğu Dil­le­ri ve Kül­tür­le­ri bö­lü­mün­de ‘eme­ri­tus pro­fe­sör’dür. Ya­yın­la­rı ara­sın­da Po­pu­lar Nar­ra­ti­ve Bal­lads of Mo­dern Egypt (1989) ve Ara­bic Li­te­ra­tu­re: An Over­vi­ew (2002) sa­yı­la­bi­lir. Ya­yın­la­dı­ğı­mız bu ki­tap­ta, ede­bi­yat hak­kın­da­ki 5: 2; 9: 1 ve 10: 3 numaralı bö­lüm­ler ken­di­si­ne ait­tir.

Kitapları