Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Katolikler ve Sultanlar

Kilise ve Osmanlı İmparatorluğu 1453-1923

 • Tükendi

Kons­tan­ti­no­po­lis 1453’te II. Meh­med ta­ra­fın­dan fet­he­dildi­ğin­de şe­hir­de­ki en bü­yük Ka­to­lik grup Ga­la­ta’da ya­şa­yan Ce­ne­viz­li­ler­di. Os­man­lı top­rak­la­rı Bal­kan­la­ra ve do­ğu­ya doğ­ru geniş­le­dik­çe Ka­to­lik nü­fus da hız­la art­tı.

Ka­to­lik­ler ve Sul­tan­lar, 17. yüz­yıl baş­la­rın­da Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu’na gel­me­ye baş­la­yan ve Ka­to­lik­le­re ait si­ya­si ve ti­ca­ri top­lu­luk­la­ra pa­paz­lık yap­mak ye­ri­ne Os­man­lı top­rak­la­rın­da­ki Or­to­doks­la­rın ve Do­ğu­lu Hı­ris­ti­yan­la­rın inan­cı­nı de­ğiş­tir­me­yi, böy­le­lik­le de ki­li­se­le­rin bir­leş­me­si­ni sağ­la­ma­yı he­def­le­yen Ka­to­lik mis­yo­ner­le­rin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­rul­du­ğu 1923’e dek sü­ren fa­ali­yet­le­ri­ni in­ce­li­yor. Ciz­vit­le­rin bas­kı­sı, Ay­dın­lan­ma ça­ğı­nın akıl­cı et­ki­leri, Fran­sız İh­ti­la­li ve Na­pol­yon dö­ne­mi­nin bu ha­re­ke­ti na­sıl et­ki­le­di­ği, 1900’ler­de Ka­to­lik mis­yo­ner ha­re­ke­ti­nin na­sıl ye­ni­den can­lan­dı­ğı, hem im­pa­ra­tor­lu­ğu hem de ki­li­se­yi par­ça­layan I. Dün­ya Sa­va­şı dö­ne­mi tüm de­tay­la­rıy­la ir­de­le­ni­yor.

Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu’nun Ge­rek içinde ge­rek­se dı­şın­da yer alan Ka­to­lik­le­rin bir­bir­le­riy­le,  Or­to­doks­la­rın ve di­ğer Do­ğu­lu Hı­ris­ti­yan­lar­la iliş­ki­le­ri­ni, da­ha ge­niş bir düz­lem­de dö­ne­min im­pa­ra­tor­luk­la­rı ara­sın­da­ki güç den­ge­le­ri­ne ışık tu­ta­cak bi­çim­de ele alan bir ça­lış­ma.

 • Yazar: Charles A. Frazee
 • Çevirmen: Cemile Erdek
 • Özgün Adı: Catholics and Sultans: The Church and the Ottoman Empire 1453-1923
 • Dizi: Tarih
 • İlk Baskı Tarihi: 2009 Eylül
 • Baskı: 1
 • ISBN: 9789756614716
 • Sayfa: 426
 • Ölçü: 14 X 23
 • Fiyatı: ₺0,00
Bu kitabı satın al (Babil) Bu kitabı satın al (Kitapyurdu) Bu kitabı satın al (Idefix) Bu kitabı satın al (Pandora) Bu kitabı satın al (Hepsiburada) Bu kitabı satın al (Trendyol)

Kitap Hakkında Yorum Yazın